Vannbrønn i fjell

- Ligger grunnvannsspeilet under fjelloverflaten bores en fjellbrønn.
- Brønnen bores med foringsrør gjennom løsmassen.
- Så langt ned i fast grunn at overflatevann ikke renner inn.
- Røret tettes mot innsig.
- Deretter bores brønnen ned i fjellet, for å nå tilstrekkelig med vannførende sprekker.

Brønnen bores med foringsrør gjennom løsmasse og så langt ned i fjell at overflatevann ikke renner inn i brønnen. Metoden kalles for eksenterboring. Foringsrøret tettes deretter mot innsig av overflatevann, ved at en støper med hurtigherdende spesialmørtel. Deretter bores brønnen ned i fjellet, til en treffer tilstrekkelig med vannførende slepper. Når brønnen er ferdig boretdimensjoneres pumpeanlegget. Størrelsen på pumpen er avhengig av dybde på brønn, samt tilsig av vann i fjellet.Filterbrønn

Ved store grusavsetninger over grunnfjell bores en filterbrønn. Et foringsrør bores et godt stykke ned i det vannførende gruslaget, og deretter monteres et perforert rør ned i brønnen, før foringsrøret trekkes opp. Gruslaget vil da bli liggende inntil det perforerte røret, og pumpen kan monteres i borehullet.Norsk Standard

Det finnes en Norsk Standard for bergbrønner til vannforsyning og energi. Den legger vekt på plassering og utforming av brønnene. Den har også som formål å gi klare ansvarsforhold og avtaler mellom borefirma og oppdragsgiver. Vurderer du boring av brønn til vann eller energi, bør du sørge for at elementene i Norsk Standard inngår i tilbudet. Standarden skal også bidra til en nasjonal oversikt over brønner for å sikre en god kommuneforvaltning av disse. Dette vil alle være tjent med - både brønnboringsfirmaene og forbrukerne.

Brønnboring - Illustrasjon 1
Brønnboring - Illustrasjon 2
Brønnboring - Illustrasjon 3

Vannbrønn i løsmasse

Brønnen bores med foringsrør gjennom løsmasse og så langt ned i fjell at overflatevann ikke renner inn i brønnen. Metoden kalles for eksenterboring. Foringsrøret tettes deretter mot innsig av overflatevann, ved at en støper med hurtigherdende spesialmørtel. Deretter bores brønnen ned i fjellet, til en treffer tilstrekkelig med vannførende slepper. Når brønnen er ferdig boretdimensjoneres pumpeanlegget. Størrelsen på pumpen er avhengig av dybde på brønn, samt tilsig av vann i fjellet.

Brønnboring - Illustrasjon 4
Brønnboring - Illustrasjon 5
Brønnboring - Illustrasjon 6

Leijon Håndpumpe

Leijon er en manuell pumpe for bruk der man ikke har strøm, men vet at det er vann i grunnen. Har man en liten hytte kan man benytte en Leijon håndpumpe, som kan pumpe vann fra inntil 33 meters dybde. Pumpen er laget helt i aluminium og tilnermet korrosjonsfri. Til pumpen leveres rørpakker a 3-meters lengder der rørene er av drikkevannsgodkjent plast, og trekkstengene av rustfritt stål. Lengden og den lave vekten gjør at to personer fint klarer å montere rør og pumpe. Pumpe sylinderen sitter frostsikkert, og det gjør at pumpen fint tåler nordiske vintre. Den har minimalt med bevegelige deler og er praktisk talt uslitelig.

Brønnboring - Illustrasjon 7
Brønnboring - Illustrasjon 8
Brønnboring - Illustrasjon 9
Brønnboring - Illustrasjon 10
Brønnboring - Illustrasjon 11
Brønnboring - Illustrasjon 12
Achilles